Kontakt

 Stowarzyszenie Świat Nadziei 

 Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej  

 ul.Ruska 46 A/33 ,  50-079 Wrocław,

 tel. 507 43 11 27; 

 e-mail: swiatnadziei@wp.pl ;

www.swiatnadziei.org ; www.artbrut.com.pl

 

The World of Hope Association

ArtBrut Gallery and Studio for Social and Cultural Inclusion

46 A/33 Ruska str. , 50-079 Wrocław ;

+48 507 43 11 27; 

e-mail: swiatnadziei@wp.pl ;

www.swiatnadziei.org  ; www.artbrut.com.pl

 

Godziny otwarcia/Opening hours:
Wtorek/Tuesday – 14:00-18:00
Środa/Wednesday – 14:00-18:00
Czwartek/Thursday – 12:00-16:00
Piątek/Friday – 13:00-17:00

 

 

Deklaracja dostępności Strona Stowarzyszenia Świat Nadziei

STOWARZYSZENIE „ŚWIAT NADZIEI” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Stowarzyszenia Świat Nadziei.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych,
 • transkrypcje tekstowe materiałów audio i filmów,
 • napisy do filmów,
 • logiczną strukturę treści,
 • odpowiednie znaczniki dla każdej funkcji (formularzy i tabel danych), aby relacje między treścią były poprawnie zdefiniowane
 • wyróżnienia, które opierają się jedynie na kolorze,
 • responsywność,
 •  
 • możliwość obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury,
 • link pozwalający przeskoczyć szybko do treści („przejdź do treści”)
 • dobrą widoczność elementu, który jest w danym momencie wybrany za pomocą klawiatury (fokus),
 • unikanie złożonych gestów na ekranach dotykowych lub zapewnienie dla nich prostszej alternatywy,
 • możliwość wyłączania i zmiany skrótów klawiaturowych.
 •  
 • unikanie trudnych dla użytkowników słów i wyrażeń lub ich wyjaśnienie w prosty sposób,
 • wyjaśnienia do skrótów i akronimów,
 • określenie w kodzie strony w jakim języku jest jej treść,
 •  
 • prawidłowy kod, zgodny ze standardem sieciowym HTML,
 • dostępne dla użytkowników korzystających z technologii asystujących informacje o statusie/stanie,
 • zgłaszanie przez technologie asystujące pojawiających się ważnych komunikatów czy okien modalnych.

Wyłączenia

 • nie dotyczy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Nowak.
 • E-mail: jakub.nowak@swiatnadziei.org
 • Telefon: +48507431127

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia Świat Nadziei
 • Adres: RUSKA 46A /LU 33
  50-079 WROCŁAW
 • E-mail: swiatnadziei@wp.pl
 • Telefon: +48507431127

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Lokal położony na 1 piętrze budynku z dostępem do windy. Wejście z windy bezpośrednio do lokalu.
 • Możliwość poruszania się na wózku inalidzkim.
 • Pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Prawo wstępu z psem asystentem.
 • Pomoc asystenta osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość dojazdu i zaparkowania przy windzie przez osoby niepełnosprawne. Wzwiązku z pracami remontowymi w podwóżu, tymczasowy brak oznakowanego miejsca parkinkowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • czcionka bezszeryfowa

Inne informacje i oświadczenia

Ze względu na brak środków finansowych nie ma możliwości przebudowy strony zgodnie z wymogami WCAG 2.1, ani budowy nowej strony. Docelowo mamy w planie zmianę strony na zgodną ze standardem WCAG 2.1

Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową Galerii ArtBrut, która jest w pełni zgodna z wymaganiami WCAG 2.1 http://www.artbrut.com.pl/

Strona ta dotyczy długofalowego projektu „Prowadzenie Galerii i Pracowni ArtBrut”, wspierającego i promujacego twórców z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, realizowanego przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od 2009 r.