Galeria i Pracownia ArtBrut 2016-2018

PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018

Zadanie finansowane przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl)

W ramach zadania Galeria ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej prowadzona jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 46a, od stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku. Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu w Galerii z Pracownią wystaw sztuki art brut i outsider art, warsztatów twórczych, spotkań autorskich oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi przy współudziale osób ze świata kultury i sztuki – artystów, dziennikarzy, literatów i aktorów.

Galeria z Pracownią funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie, prowadząc działania wystawiennicze, artystyczne, warsztatowe oraz merytoryczno-koordynacyjne.

W ramach zadania co roku przygotowany i prezentowany jest cykl 4 wystaw sztuki art brut i outsider art, co jest podstawą dla stworzenia regularnego, długofalowego programu Galerii ArtBrut. Prezentowane są różne dziedziny sztuki, m.in. grafika, malarstwo, kolaż, fotografia, sztuka multimedialna, obiekty artystyczne i inne. W założeniu istotnym elementem jest udział twórców niepełnosprawnych całym procesie produkcji wystaw. W ramach każdej wystawy organizowane są wydarzenia towarzyszące jak spotkania autorskie, oprowadzenia kuratorskie czy wykłady. Działania opierają się na współpracy twórców niepełnosprawnych oraz osób ze środowisk artystycznych, instytucji kultury i sztuki. Galeria ArtBrut w latach 2016-2018  kontynuuje swoją dotychczasową linię działalności, prezentując unikalnych twórców sztuki art brut i outsider art z Wrocławia, a także różnych miejsc Polski i Świata.

W ramach Pracowni i Galerii prowadzone są działania w obszarze aktywizacji społecznej dla stałej grupy rezydentów – twórców z niepełnosprawnością umysłową i sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi na stałezwiązanych z Galerią ArtBrut , oraz dla otwartej grupy odbiorców – osób z niepełnosprawnością umysłową , z zaburzeniami psychicznymi oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogących – w różnym wymiarze, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb – korzystać w godzinach otwarcia pracowni z jej przestrzeni, realizując swoje pasje twórcze, rozwijając umiejętności,uczestnicząc w proponowanych wydarzeniach.

W obszarze Galerii i Pracowni funkcjonować będzie bardziej otwarty obszar działań dla otwartej grupy odbiorców – osób z niepełnosprawnością umysłową, z zaburzeniami psychicznymi oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także dla osób zainteresowanych twórczością art brut i outsider out. Osoby te będą mogły korzystać w godzinach otwarcia Galerii i Pracowni z jej przestrzeni,w różnym wymiarze i rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w proponowanych wydarzeniach i działaniach jak wydarzenia towarzyszące prezentacji wystaw, spotkania autorskie, twórcze. Forma „otwartej pracowni” umożliwia  włączanie różnorodnych grup odbiorców w otwarte przedsięwzięcia i projekty budowane np. wokół lokalnej społeczności.

Ważnym celem zadania jest rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych metod w aktywizowaniu życiowym i społecznym osób niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym równoprawne uczestnictwo wżyciu społecznym i kulturalnym. Zaplanowane w ramach zadania działania wynikają z wcześniejszych doświadczeń w realizacji projektów prowadzonych we współpracy z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową, także znanymi twórcami oraz wiodącymi wrocławskimi instytucjami związanymi z kulturą i sztuką. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez profesjonalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury.

Zadanie zakłada również wielostronną promocję realizowanych działań co sprzyja promowaniu wizerunku Wrocławia  jako ośrodka sztuki otwartego na integrację.

Działania realizowane w ramach zadania wpisane były się w program Wrocław ESK 2016. 

Działania realizują także cele i założenia Gminy Wrocław ujęte w dokumentach programowych m.in Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2017, oraz „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”.

 

Wrocłąw Miasto Spotkań