Sztuka Aktywności 2020

SZTUKA AKTYWNOŚCI 2020 

Projekt realizowany od 13 lipca do 31 grudnia 2020 roku we współpracy z Gminą Wrocław /www.wroclaw.pl/ i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu /www.mops.wroclaw.pl/, współfinansowany w ramach zadania publicznego: 

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – I EDYCJA 

 

Projekt Sztuka Aktywności realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. W sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy najważniejszymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie umiejętności twórczych, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie. Rozwijanie długofalowej współpracy pozwala na poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z ludźmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami psychicznymi w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania.

Przy realizacji projektu Stowarzyszenie Świat Nadziei, od lat współpracuje z artystami, ludźmi kultury oraz sztandarowymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki, jak: 

Galerie BWA: Studio, Wrocław Główny, Dizajn, SIC!; IP Studio; Centrum Sztuki WRO; Galeria Entropia; Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Pawilon Czterech Kopuł; Muzeum Współczesne Wrocław; Galeria Miejska; Muzeum Miejskie Wrocławia; Dom dla Kultury OP ENHEIM; Vivid Gallery; Teatr Pieśń Kozła i Projekt Brave Kids; Synagoga pod Białym Bocianem, Teatr Muzyczny Capitol; WuWA; Muzeum Sztuki Cmentarnej – Stary Cmentarz Żydowski, Dolnośląskie Centrum Filmowe.

 

W ramach zadania Sztuka Aktywności 2020 prowadzone były grupowe i indywidualne zajęcia ukierunkowane na aktywizację społeczną osób ze specjalnymi potrzebami poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta. Projekt skierowany był do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem z terenu Wrocławia.

 

Wszystkie działania planowane w ramach zadania uwzględniały aktualną sytuację epidemiologiczną i były zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa. Przygotowaliśmy się do możliwość transformowania zadania i konieczności prowadzenia działań w przestrzeni wirtualnej ze względu na sytuacja epidemiologiczna poprzez opracowanie odpowiedniej strategii. Kluczowa była tu interpersonalna wymiana, nauka strategii pracy i kontaktu on-line uwzględniającego potrzeby twórców i odbiorców niepełnosprawnych i umożliwienie im działań komunikacji w obszarze nowych mediów i technologii z wykorzystaniem narzędzia Google Meet. Pozwoliło to nie tylko na zmniejszenie poczucia izolacji, ale też umożliwiło im na poznanie nowego narzędzia, wpływając na kompetencje społeczne i technologiczne.  

 

Zajęcia grupowe 

W ramach zadania odbyło się 12 spotkań po 3 godziny każde (łącznie 36 godzin). 

Zajęcia prowadzone były w instytucjach kultury i sztuki, w siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei oraz w związku z sytuacją pandemiczną – on-line. 

Zajęcia prowadzone przez Agatę Saraczyńską – dziennikarkę, historyczkę i krytyczkę sztuki; umożliwiały poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych. Przybliżały zagadnienia współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji. Umożliwiły uczestniczenie w prezentowanych przez instytucje kultury wydarzeniach, takich jak wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy filmów, spektakle czy działania twórcze. Pozwoliły także na zapoznawanie się z funkcjonowaniem instytucji kultury, obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach.

Zajęcia on-line odbywały się w tych samych terminach i wymiarze godzinowym z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej – Google Meet, oraz udostępnionych przez krajowe i światowe instytucje kultury i sztuki możliwości wirtualnego zwiedzania tych placówek i poznawania ich zbiorów. 

Ze względu na specyfikę pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową wszystkie zajęcia – w realu i on-line – odbywały się pod opieką wykwalifikowanego terapeuty. 

W ramach zadania odbyły się następujące zajęcia:

02.09.2020

Siedziba Stowarzyszenia i online

Ustalenie programu i zasad zajęć Sztuka Aktywności – zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak i w internecie.

09.09.2020

Zwiedzanie Muzeum Etnograficznego – ekspozycji stałej oraz wystawy czasowej „Prywatna kolekcja” Anny i Pawła Banasiów. Spotkanie z Martą Derejczyk, kuratorką wystawy czasowej.

12.09.2020

Zwiedzanie wystawy Przeglądu Sztuki Survival w Przepompowni w Porcie Rzecznym we Wrocławiu. Spotkanie z kuratorką Ewą Plutą oraz artystkami: Iwoną Ogrodzką, Alicją Patanowską.

23.09.2020

Zwiedzanie wystaw 10. TIFF Festival 2020. BWA Studio. IP Studio, TIFF Studio oraz Ogniska Plastycznego.

30.09.2020

Wirtualne zwiedzanie wystawy on-line „Złota epoka Jagiellonów” w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Spotkanie z kuratorką wystawy Dorotą Sidorowicz-Mulak.

07.10.2020

Zwiedzanie Muzeum Architektury: wystawy stałej „Rzemiosło w architekturze” oraz spacer po zabytkowych krużgankach. Spotkanie z wicedyrektor muzeum dr. Jolantą Butkiewicz-Gromadzką oraz spacer po muzealnym lapidarium. 

14.10.2020

Wizyta w Centrum Sztuki WRO i zwiedzanie wystawy „Point Nemo” oraz spotkanie z autorem pokazu Pawłem Janickim.

21.10.2020

Wizyta w OP ENHEIM na wystawie Dominika Lejmana „Air Wants to Go”, zwiedzanie ekspozycji i spotkanie z Agnieszką Smutek, kuratorką galerii.

28.10.2020

Prezentacja sztuki kobiet: Fridy Kahlo oraz Georgii O’Keeffe, a także polskich artystek protestujących: Anny Baumgart, Katarzyny Kozyry, Grupy Sędzia Główny.

04.11.2020

Wirtualne zwiedzanie najważniejszych muzeów świata – paryski Luwr, Rijksmuseum w Amsterdamie, Muzea Watykańskie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

18.11.2020

Wirtualne zwiedzanie wystaw we wrocławskim Muzeum Narodowym oraz prezentacja sztuki plakatu – od Romana Kalarusa po Eugeniusza Get Stankiewicza.

25.11.2020

Zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, a także wirtualny spacer po najważniejszych budynkach architektury blob.

 

Zajęcia indywidualne 

W ramach zadania odbyło się 18 spotkań po 2 godziny każde (łącznie 36 godzin). 

Zajęcia ukierunkowane były na wsparcie uczestników w zakresie: 

zaradności życiowej, rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz zdobywania wiedzy i doświadczeń istotnych dla wspomagania ich aktywności osobistej, społecznej i twórczej.

Zajęcia odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei  a od listopada w związku z sytuacją pandemiczna – on-line. 

 

Koordynator zadania: Małgorzata Porębska

Opiekun merytoryczny zadania: Agnieszka Chojnacka

 

Dokumentacja multimedialna zadania: 

Alicja Kielan, Jakub Nowak 

oraz gościnnie Zbigniew Kupisz /zdjęcia z Centrum Sztuki WRO/

 

   

 

THE ART OF EMPOWERMENT 2020

The project carried out between 13 July and 31 December 2020 in co–operation with the Municipality of Wrocław /www.wroclaw.pl/ and the Municipal Social Welfare Centre in Wrocław /www.mops.wroclaw.pl/, co–financed under the public task: SOCIAL REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES CONTRACTED BY PFRON (State Fund for the Rehabilitation of the Disabled) – 1st EDITION.

 

The Art of Empowerment project has been carried out by World of Hope Association since the beginning of 2007, aimed at searching for and creating new forms of social inclusion for the intellectually handicapped persons and people with mental disorders. It initiates and integrates a long-term co-operation for social inclusion between major Wrocław artistic and cultural institutions and centres and institutions supporting persons with disabilities. This enables high quality services by therapists and specialists in the area of art and culture. Activities under the project offer the persons with disabilities direct contact with artists and people of culture, allow them to develop creativeness and to participate in social and cultural events, thus facilitating their further social integration. Deeper long-term collaboration allows to search and implement modern methods and non-standardised solutions for social and vocational inclusion of persons with special needs. The activities essentially consist in overcoming the fear of social situations on one hand and of relations with the mentally handicapped persons on the other – which both result from misperception and stereotypes.

While carrying out the project, the World of Hope Association, as in previous years, cooperated with artists, people of culture and the flagship institutions of culture and art in Wrocław, such as: BWA Galleries: Studio, Wrocław Główny, Dizajn, SIC!; IP Studio; WRO Art Centre; Entropia Gallery; National Museum in Wrocław and Four Domes Pavilion; Wrocław Contemporary Museum; City Gallery; Wrocław City Museum; OP ENHEIM House of Culture; Vivid Gallery; Song of the Goat Theatre and Brave Kids Project; White Stork Synagogue, Capitol Musical Theatre; WuWA; Museum of Cemetery Art – Old Jewish Cemetery; Lower Silesia Film Centre.

 

Within the Art of Empowerment 2020 project, we carried out group and individual activities aimed at social inclusion of persons with special needs through creative activities and participation in the cultural life of the municipality. The project was directed to young persons with mental disabilities and autism from Wrocław area.

 

All actions planned under the task reflected the current epidemiological situation and complied with the restrictions imposed by government regulations in connection with the coronavirus pandemic and with the required safety measures. We have prepared ourselves for the option of transforming the task and the need for activities in virtual space due to the epidemiological situation by developing an adequate strategy. Interpersonal exchange, learning the strategy of online work and contact, taking into account the needs of both artists and recipients with disabilities as well as facilitating their communication in the field of new media and technologies using the Google Meet facility. This not only reduced the sense of isolation, but also provided an opportunity to get to know the new tool, influencing users’ social and technological competences.

 

Group workshops

The task involved 12 meetings of 3 hours each (36 hours in total). The activities were held in institutions of culture and art, in the premises of the World of Hope Association, and – due to pandemic conditions – online.

Led by Agata Saraczyńska – a journalist, art historian and critic – the workshops provided an opportunity to learn about each artist’s working methods and tools. They introduced the issues of contemporary art, the media and communication technology. They facilitated participation in events presented by cultural institutions, such as exhibitions, curator-led tours, film screenings, performances or creative activities. They also helped to familiarise with the functioning of cultural institutions, observe and learn about the work of people employed there in various positions.

The online activities were held on the same dates and timescales using communication platform – Google Meet, as well as the virtual guided tours and collections shared online by national and international institutions of culture and art.

Due to the specificity of working with people with mental disabilities, all classes – in real life and online – were held under the care of a qualified therapist. 

 

The following activities took place as part of the task:

02.09.2020

Premisses of the Association and online

Agreeing on the programme and rules of the Art of Empowerment – both in real life and online.

09.09.2020

Visiting the Ethnographic Museum – both permanent and temporary exhibition „Private Collection” of Anna and Paweł Banaś. Meeting with Marta Derejczyk, curator of the temporary exhibition.

12.09.2020

Visiting the exhibition of the Survival Art Review in the Pumping Station in the River Port of Wrocław. Meeting with curator Ewa Pluta and artists: Iwona Ogrodzka, Alicja Patanowska

23.09.2020

Visiting exhibitions of the 10th TIFF Festival 2020. BWA Studio. IP Studio, TIFF Studio and the Eugeniusz Geppert Arts Centre.

30.09.2020

Virtual tour of the online exhibition „The Golden Age of the Jagiellons” at the Ossoliński National Institute in Wrocław. Meeting with the exhibition curator Dorota Sidorowicz-Mulak.

07.10.2020

Visit to the Museum of Architecture: the permanent exhibition „Craft in Architecture” and a walk through the historic cloisters. Meeting with the deputy director of the museum, Dr. Jolanta Butkiewicz-Gromadzka, and a walk through the museum lapidarium. 

14.10.2020

A visit to the WRO Art Centre and a visit to the „Point Nemo” exhibition, as well as a meeting with the show’s author, Paweł Janicki.

21.10.2020

A visit to OP ENHEIM to Dominik Lejman’s exhibition „Air Wants to Go”, a tour of the ex-position and a meeting with Agnieszka Smutek, gallery curator.

28.10.2020

Presentation of the art of women: Frida Kahlo and Georgia O’Keeffe, as well as Polish female protesting artists: Anna Baumgart, Katarzyna Kozyra, the Chief Judge Group.

04.11.2020

Virtual tours of the world’s top museums – the Louvre in Paris, the Rijksmuseum in Amsterdam, the Vatican Museums, the Museum of Modern Art in New York.

18.11.2020

Virtual tours of exhibitions in the National Museum in Wrocław and presentation of poster art – from Roman Kalarus to Eugeniusz Get Stankiewicz.

25.11.2020

Visiting the National Museum in Warsaw and the Pan Tadeusz Museum in Wrocław, as well as a virtual walk through the most important buildings of blob architecture.

 

Individual workshops

The task included 18 meetings of 2 hours each (36 hours in total).

The activities were aimed at supporting the participants in the field of:

life resourcefulness, development of communication skills and acquiring knowledge and experience important for supporting their individual, social and creative activity. The activities were held at the World of Hope Association and since November, due to the pandemic, online. 

 

Task coordinator: Małgorzata Porębska

Task special needs co-ordinator: Agnieszka Chojnacka

 

Multimedia dossier of the task: 

Alicja Kielan, Jakub Nowak 

featuring Zbigniew Kupisz /photos from WRO Art Center/